» Bài viết được đánh dấu "LX"
KHỞI NGUỒN CỦA VESPA.

ĐỘNG CƠ 3V I.E – KHI HIỆU SUẤT ĐƯỢC ĐẶT LÊN BÀN CÂN